Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

14°C

Zakochaj się w Bukownie

PROGRAM PRIORYTETOWY „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE GMINY BUKOWNO

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, iż trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" dla osób fizycznych, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własność lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Bukowno.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu): demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż), zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła przed rozpoczęciem inwestycji powinni złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem załączników. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa na realizację zadania pomiędzy Burmistrzem Miasta Bukowno, a wnioskodawcą.


Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu albo poprzez e-PUAP na adres: /434f9pyqrh/SkrytkaESP.


Szczegółowe

informacje, w tym regulamin dotacji i wzór wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są poniżej.


Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Ekodoradczyni UM w Bukownie pod numerem tel. 32 62 61 838.