Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Nieruchomości zamieszkałe


Na terenie miasta Bukowno opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 


Miesięczna stawka opłaty od stycznia 2024 r. wynosi:


32,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,


64 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny


Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Nieruchomości niezamieszkałe


Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i przyjętym sposobie zbierania odpadów.


Miesięczne stawki opłaty od stycznia 2024 r wynoszą:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • 5,25 zł za worek o pojemności 60 l (odpady ulegające biodegradacji)
 • 7,00 zł za worek o pojemności 80 l (odpady ze szkła)
 • 10,50 zł za pojemnik o pojemności 120 l (niezależnie od frakcji)
 • 21,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l (niezależnie od frakcji)
 • 96,25 zł za pojemnik o pojemności 1100 l (niezależnie od frakcji)
 • 612,50 zł za pojemnik o pojemności 7000 (7400) l (niezależnie od frakcji)
 • 201,60 zł ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • 10,50 zł za worek o pojemności 60 l (odpady ulegające biodegradacji)
 • 14,00 zł za worek 80 l (odpady ze szkła)
 • 21,00 zł za pojemnik o pojemności 110 (120) l (niezależnie od frakcji)
 • 42,00  zł za pojemnik o pojemności 240 l (niezależnie od frakcji)
 • 192,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 l (niezależnie od frakcji)
 • 1225,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 (7400) l (niezależnie od frakcji)
 • 403,20 zł ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

Nieruchomości mieszane      

Nieruchomości mieszane są to nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Opłata dla nieruchomości mieszanych stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości, tj. części zamieszkałej i niezamieszkałej.


TERMIN PŁATNOŚCI I MIEJSCE


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

bezprowizyjnych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:


1) gotówką w kasie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie ul. Leśna 7b w godzinach pracy Zakładu,


2) gotówką w punkcie przyjmowania opłat na targowisku "Mój rynek" w Bukownie,


3) przelewem na nadane właścicielom nieruchomości indywidualne konta bankowe.


W celu uzyskania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt pod numerem 32 6421-204 wew. 29.