Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Umowy najmu z mieszkaniowego zasobu

Wniosek o zawarcie/przedłużenie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno


Wniosek o zawarcie/przedłużenie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno składa się na podstawie Uchwały Nr LXXII/435/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno.


Procedury postępowania:

  • do 31 lipca każdego roku upływa termin składania wniosków,
  • do 31 października danego roku Komisja Mieszkaniowa ustala projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu w roku następnym,
  • do 31 grudnia podaje się do publicznej wiadomości ostateczny wykaz z kolejnością Wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy.

Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony.

O zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy mogą ubiegać się osoby mieszkające na terenie Gminy, znajdujące się w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:


  1. 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
  2. 185 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

Zasady zawierania umów najmu socjalnego.

Umowy najmu socjalnego zawierane są z osobami zamieszkującymi na terenie Gminy, nie posiadającymi tytułu prawnego do lokalu, których dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza:


  1. 65 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
  2. 95 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. została ogłoszona kwota najniższej emerytury w wysokości 1780,96 zł w br.

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.