Cennik opłat skarbowych i od wydawanych zaświadczeń


Numer rachunku bankowego
Bank PEKAO S.A.

90 1240 4748 1111 0000 4873 9140Urząd Stanu Cywilnego

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa

84,00 zł

Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11,00 zł

Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22,00 zł

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37,00 zł

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

38,00 zł

Zaświadczenie o stanie cywilnym

38,00 zł

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

24,00 zł

Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

24,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

50,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

39,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

39,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

39,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39,00 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39,00 zł

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22,00 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5,00 zł

Pozostałe zaświadczenia

17,00 zł

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39,00 zł

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17,00 złReferat Spraw Obywatelskich

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Opłata za zaświadczenie

17,00 zł

Opłata za pełnomocnictwo

17,00 zł

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej

10,00 zł

Opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL

31,00 złReferat Przedsięwzięć Publicznych

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Wydanie decyzji na zjazd z drogi publicznej

82,00 zł

Opłata za pełnomocnictwo

17,00 złReferat Organizacyjno - Administracyjny

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Stwierdzenie wiarygodności podpisu

9,00 zł

Poświadczenie zgodności z oryginałem za każdą rozpoczętą stronę

5,00 złReferat Finansowo - Księgowy

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Opłata za zaświadczenie o niezaleganiu
w podatkach lokalnych

21,00 zł

Opłata za zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

17,00 zł

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa

Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Wydanie decyzji o rozgraniczeniu działek

10,00 zł

Zaświadczenie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

17,00 złReferat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Dokonanie czynności urzędowej

Wysokość opłaty

Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

205,00 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu (drzewa i krzewy)

17,00 zł

Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

17,00 zł

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

82,00 zł

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107,00 zł

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

616,00 zł

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

616,00 zł

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

616,00 zł

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

50,00 zł