Korpus Wsparcia SeniorówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 dofinansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.


Przypominamy, że w ramach Programu w edycji 2023 rok zostały zakupione  dla 15 seniorów w wieku 65 lat i więcej "opaski bezpieczeństwa" wyposażone w następujące funkcje:

- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).


Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu.


W związku z tym, że tut. MOPS dysponuje wolnymi 6 opaskami bezpieczeństwa wznawiamy rekrutację do programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW w edycji 2024. Program w obecnej edycji uległ nieznacznym modyfikacjom. Przybliżamy Państwu najważniejsze zasady gminnego programu w edycji 2024. Osoby zainteresowane opaską bezpieczeństwa dla siebie lub członka rodziny prosimy o kontakt z koordynatorem programu w gminie P. Marzeną Mirek p. nr 7, tel. 32 6421230 lub pracownikiem socjalnym obsługującym teren miejsca zamieszkania Seniora.


Cele programu

  1. Zapewnienie usługi wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 60 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”,  a także wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych na rzecz w/w seniorów.
  3. Uzyskanie wsparcia finansowego dla gminy w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu oraz sposób realizacji


1) W ramach Programu udziela się wsparcia seniorom zamieszkującym na terenie gminy Bukowno w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


2) Do programu będą kwalifikowane osoby spełniające kryteria określone w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2024, zgłaszające się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.


3) Gmina w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będzie realizowała Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Realizacja Programu będzie się odbywała poprzez zakup usługi obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu realizowanego w roku 2023, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centralę monitoringu.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To rozwiązanie kierowane zarówno do osób, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów np. upadków w miejscu zamieszkania czy też zlokalizowania miejsca przebywania osoby z zaburzeniami pamięci.


4) Opis usługi: zakupione w poprzedniej edycji Programu „Korpus Wsparcia seniorów” opaski bezpieczeństwa są połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), jak również interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę) lub wezwać służby ratunkowe.Pliki do pobrania: