Portal Interesanta. Sprawdzisz i uregulujesz swoje zobowiązania. Elektroniczna Platforma Usług dla Obywateli.STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA 2024 ROK

Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie:

 

BANK PEKAO S.A. o/Nowy Sącz

Nr rachunku: 90 1240 4748 1111 0000 4873 9140


Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie 
internetowego przelewu bankowego 
lub poprzez
system płatności online Portal Interesanta


Stawki podatku od nieruchomości:

 • Od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,27 zł od 1m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni
 • Od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - 0,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 29,32 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
 • Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie 
internetowego przelewu bankowego 
lub poprzez
system płatności online Portal InteresantaStawki podatku od nieruchomości zostały ustalone:

 


ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty związane z działalnością:

 1. służącą obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,
 2. oświatowo – wychowawczą, sportową i kulturalną.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (szopy, stodoły) wykorzystywane na cele rolnicze.

Rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie 
internetowego przelewu bankowego 
lub poprzez
system płatności online Portal InteresantaStawki podatku od środków transportowych zostały ustalone


PODATEK ROLNY


Stawka podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych w 2024 roku wynosi 177,78 zł z 1 ha przeliczeniowego;
 • natomiast dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 355,55 zł z 1 ha.
   

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie 
internetowego przelewu bankowego 
lub poprzez
system płatności online Portal Interesanta
PODATEK LEŚNY

do góry

Wysokość podatku leśnego zależy od średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 327,43 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS).

 
Stawka podatku leśnego w 2024 roku wynosi 72,0346 zł z 1 ha.

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie 
internetowego przelewu bankowego 
lub poprzez
system płatności online Portal InteresantaOPŁATA OD POSIADANIA PSÓW


 1. Roczna stawka opłaty od posiadania każdego psa wynosi 50,00 zł.
 2. Od opłaty zwalnia się:
  • posiadanie psów trwale oznakowanych elektronicznym systemem identyfikacji (czipem),
  • posiadanie psów w hodowlach zarejestrowanych w związkach kynologicznych.
 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie 
internetowego przelewu bankowego 
lub poprzez
system płatności online Portal Interesanta
WZORY DOKUMENTÓW PODATKOWYCH