Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

24°C

Zakochaj się w Bukownie

Wniosek o dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

WNIOSEK
o dofinansowanie z budżetu Miasta Bukowno
kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 
Odbieranie odpadów jest realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w ust. 4 tej ustawy, posiadających tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie Miasta Bukowno, na której znajdują się wyroby lub odpady zawierające azbest. 


Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Bukownie wniosku oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznane dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest odbieranych z nieruchomości niezabudowanej. Odpady azbestowe będą odbierane przez firmę, z którą Gmina zawrze stosowną umowę. 


Przypominamy również, że odpady powinny być odpowiednio przygotowane do odbioru, i złożone na terenie nieruchomości wnioskodawcy w miejscu dostępnym dla dojazdu samochodem ciężarowym (niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów poza nieruchomością, na przykład na chodniku przed nieruchomością). 


Wniosek można złożyć na Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w wersji elektronicznej przez e-PUAP, lub przesłać pocztą.