Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

24°C

Zakochaj się w Bukownie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej miastobukowno.pl

Urząd Miejski w Bukownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miasta Bukowno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-03-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Nie wszystkie dokumenty umieszczone na stronie zapewniają dostępność cyfrową treści.
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowe.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.


Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Izdebska, organizacyjny@umbukowno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 62 61 847 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bukownie

Kolejowa 16

32-332 Bukowno


 • Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bukownie znajduje się miejsce parkingowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 • Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 • Po lewej stronie przy wejściu głównym znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pokoi biurowych. Wszystkie tabliczki informacyjne przy pokojach posiadają opisy w języku Braille'a.
 • Po prawej stronie przy wejściu głównym znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pokoi biurowych z opisem w języku Braille'a.
 • Wszystkie schody znajdujące się w budynku zostały wyposażone w poręcz.
 • Siedziba Urzędu jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na parter jest możliwy za pomocą windy (podnośnika dla osób niepełnosprawnych), która usytuowana jest po lewej stronie za wejściem głównym do Urzędu.
 • W budynku znajduje się pojazd do transportu osób niepełnosprawnych po schodach (schodołaz gąsienicowy) do użytku wyłącznie przez przeszkolonego pracownika urzędu.
 • Po prawej stronie przy wejściu głównym umieszczono domofon dla osób niepełnosprawnych umożliwiający połączenie z sekretariatem. Za jego pomocą każda osoba niepełnosprawna może zażądać obsługi na parterze budynku.
 • Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze przy pokoju Nr 10. W toalecie zamontowano dzwonek alarmowy.
 • Oznaczono taśmą ostrzegawczą stopnie na klatkach schodowych (pierwszy i ostatni stopień).
 • W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.
 • Oznaczono taśmą ostrzegawczą stopnie na klatkach schodowych (pierwszy i ostatni stopień).


Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.malopolska.pl/umbukowno,m,346563,rapor...