Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

14°C

Zakochaj się w Bukownie

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Burmistrz Miasta Bukowno przypomina, iż z dniem 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.2023 r. poz.1478 z późn. zm.), która wprowadza obowiązkową opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (tzw. Opłata za usługi wodne).


Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.


Stosowanie do § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.10.2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.2471 z późn. zm.), stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:


1) bez  urządzeń  do  retencjonowania  wody  z powierzchni  uszczelnionych  trwale  związanych z gruntem  –  0,50 zł  za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do  10%  odpływu  rocznego  z powierzchni  uszczelnionych  trwale  związanych  z gruntem  –  0,30 zł  za  1 m2 na 1 rok
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.


Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy opłaty nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Opłaty nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe oraz urzędy morskie.


Zgodnie z art.552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Miasta w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich:


Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.


Oświadczenie należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Bukownie.