Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Nagrody Burmistrza

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, SPORTOWE I ARTYSTYCZNE


Informujemy, iż zamieszkałym na terenie Miasta Bukowno uczniom szkół podstawowych i średnich, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne może zostać przyznana indywidualna nagroda Burmistrza Miasta Bukowno.


Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wsparcia uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne rozumiane jako:


  1. uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu laureata lub finalisty wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi,
  2. uzyskanie przez ucznia szkoły ponadpodstawowej tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi,
  3. zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w dyscyplinach indywidualnych w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub polskie związki sportowe co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  4. zajęcie miejsca od pierwszego do piątego w dyscyplinach indywidualnych w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim przez polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy,
  5. zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nagroda jest przyznawana w formie pieniężnej w wysokości od 300 zł do 800 zł brutto (w tym podatek dochodowy).


Nagroda jest przyznawana na podstawie wniosku, który do burmistrza mogą składać dyrektorzy szkół, rodzice lub opiekunowie prawni, trenerzy klubów sportowych lub pełnoletni uczniowie. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody.


Wnioski o przyznanie nagrody składa się najpóźniej do 31 sierpnia danego roku szkolnego w Elektronicznym Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Bukownie.


Nagrody są wręczane podczas Dni Bukowna lub innych uroczystości szkolnych, klubowych/sportowych lub miejskich.


Szczegółowe zasady przyznawania nagród Burmistrza Miasta określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania: https://bip.malopolska.pl/api/files/2172284