Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

24°C

Zakochaj się w Bukownie

Dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych szamb

Gminne dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.


18 października 2022 r. weszła w życie Uchwała Nr LXV/379/2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, która m.in. dokonała zmian w formularzach wniosków o dofinansowanie.


Przypominamy, że Gmina Bukowno w maju 2022 r. wprowadziła kolejny program dopłat z budżetu miasta do proekologicznych inwestycji mieszkańców. Po dopłatach do usuwania azbestu oraz do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, tym razem przyszedł czas na ochronę lokalnych wód podziemnych i dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.Przyjęta przez Radę Miejską uchwała doprecyzowuje, że chodzi o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m 3 na dobę (w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566-3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika) albo szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m 3.

Dotacje te dotyczyć będą wyłącznie istniejących budynków mieszkalnych i wiązać się będą z likwidacją lub zaprzestaniem użytkowania dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez zlikwidowanie jego podłączenia do obiektu budowlanego.


W jakiej wysokości można otrzymać dotację?

  • w przypadku budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji może wynosić 80% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 12.000 złotych brutto;
     
  • w przypadku budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szczelne szambo) wysokość dotacji może wynosić 70% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 2.500 złotych brutto.

O dofinansowanie mogą się starać właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i współużytkownicy wieczyści nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych) zamieszkanej nieruchomości położonej na terenie Bukowna, znajdującej się na obszarze nieobjętym zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.


Możliwe jest złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość.


Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.


Szczegółowych informacji dotyczących zasad uzyskania dotacji, wzorów wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, tel. 32 626-18-45, email: ochronasrodowiska@umbukowno.pl.


Odpowiednie formularze dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno: 

Wzory formularzy do pobrania:

Podstawa prawna: