Kalendarz ikona

|

Zakochaj się w Bukownie

Regulamin utrzymania czystości i porządku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BUKOWNO


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowno” zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowno.


§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);


2) nieruchomości - należy przez to rozumieć części powierzchni ziemi stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny;


3) nieruchomości zamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość (miejsce), którą osoba fizyczna uczyniła ośrodkiem życia codziennego, spędza na niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasu nieobecności związanych z wypoczynkiem urlopowym, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;


4) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;


5) deklaracji - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy składaną przez właścicieli nieruchomości deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


6) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) - należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu, jak również pozostałości po dokonanej segregacji odpadów;


7) odpadach wielkogabarytowych - należy to rozumieć jako jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; oraz odpadów których waga jednostkowa przekracza 50 kg; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;


8) odpadach ulegających biodegradacji - należy to „rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.” odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;


9) bioodpadach – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;


10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych - rozumie się przez to frakcję odpadów (takich jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tapety, tynki, okleiny, itp.), z wyjątkiem płyt i innych elementów zawierających azbest, pochodzących z wykonywanych robót budowlanych w gospodarstwach domowych;


11) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć rodzaje odpadów niebezpiecznych, zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, a więc np.: baterie, świetlówki, resztki farb, lakierów, środków do impregnacji drewna, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte środki opatrunkowe pochodzące z gospodarstw domowych;


12) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewnią przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych jak wymienionych w § 4 pkt. 1 z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne;


13) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmioty realizujące zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bukowno posiadające aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;


14) opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6h ustawy opłatę ponoszoną na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


15) zwierzętach domowych - należy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;


16) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;


17) gospodarstwo domowe - zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się.


Rozdział 2
Wymagania i zasady w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego.§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:


1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;


2) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie;

3) pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie i przepisami odrębnymi;


4) udzielanie informacji związanych z odbieraniem i usuwaniem odpadów komunalnych oraz przedstawianie do wglądu dokumentów i dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także ich przechowywanie przez okres dwóch lat;


5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;


6) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach;


7) pozbywanie się zgromadzonych nieczystości ciekłych przez:
a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych, potwierdzeniem czego jest zawarta umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bukowno,
b) opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, potwierdzeniem czego jest zawarta umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowno,
c) udzielanie informacji związanych z odbieraniem i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przedstawianie do wglądu dokumentów i dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także ich przechowywanie przez okres dwóch lat;


8) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego lub w wydzielonej części drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości:
a) w przypadku błota, śniegu, lodu - niezwłocznie po ich wystąpieniu,
b) w przypadku innych zanieczyszczeń - systematycznie w miarę potrzeb.


9) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;


10) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:
a) papieru,
b) szkła,
c) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
d) odpadów ulegających biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
e) odpadów wielkogabarytowych,
f) zużytych opon,
g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
h) zużytych baterii i akumulatorów,
i) przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów nie kwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
j) odpadów tekstyliów i odzieży,
k) innych odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych (np.: puszki po lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin, olejach) oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych.


2. Pozostałe odpady po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust.1 stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych lub w CZARNYCH workach.


3. Właściciele nieruchomości w zabudowie deklarujący zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji powinni:
a) gromadzić je w przydomowych kompostownikach; kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych i wytwarzaniu z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin; wymaga się, aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.
b) właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na kompostowanie wszystkich wytworzonych na nieruchomości odpadów „Bio” w przydomowym kompostowniku, ma obowiązek zadeklarować ten sposób postępowania w składanej, zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i postępować w sposób zgodny z zasadami kompostowania oraz wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub okresowo przekazywać go do wykorzystania innym osobom,
c) odpady pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie nadające się do kompostowania można przekazywać przedsiębiorcy lub do PSZOK na zasadzie odrębnego płatnego zlecenia (właściciel nieruchomości wcześniej zamawia pojemnik za dodatkową opłatą).


4. Wystawione odpady wielkogabarytowe posiadające właściwości wchłaniania wody należy do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady zabezpieczyć przed opadami deszczu.


5. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.


Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym


§ 5. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w dostateczną ilość pojemników i w miarę potrzeby worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych.

2. Dozwolone jest zapewnienie przez właścicieli nieruchomości użytkowania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości sąsiedniej na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie stosownej umowy w przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań ich lokalizacji wynikających z przepisów szczególnych.


3. Liczba pojemników i ich objętość powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymywanie czystości i porządku wokół miejsc ich ustawienia.


§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych :
a) pojemniki (kosze uliczne) o pojemności od 10 do 60 l,
b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
c) kontenery o pojemności 7000 l,
d) worki o pojemności 35 l, 60 l, 80 l i 120 l.


2. Określa się ujednolicone oznakowanie, opis i kolor pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:
1) worki i pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów powinny być oznaczone nadrukiem, jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić; worki powinny być przezroczyste dla zidentyfikowania ich zawartości.
2) do selektywnego gromadzenia i zbierania odpadów należy stosować worki i pojemniki o następujących kolorach:
a) NIEBIESKI - z przeznaczeniem na odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem "Papier",
b) ZIELONY - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem "Szkło",
c) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
d) BRĄZOWY - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - oznaczone napisem "Bio".
e) CZARNY – worki z przeznaczeniem na pozostałe odpady po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w lit a – d lub pojemniki oznaczone napisem „Zmieszane”.


§ 7. 1. Dla nieruchomości zamieszkałych przyjmuje się normy tygodniowe odpadów komunalnych na mieszkańca: 60 litrów średnio dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie wymienionej w § 4 pkt. 1 lit. a-d i odpadów zmieszanych.


2. Określa się minimalną ilość i pojemność pojemników i worków na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej przy uwzględnieniu średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, liczby osób korzystających z tych urządzeń oraz częstotliwości ich odbioru:
a) co najmniej jeden pojemnik 120 l na odpady „Zmieszane”,
b) co najmniej jeden worek 120 l na „Papier”,
c) co najmniej jeden worek 120 l na „Metale i tworzywa sztuczne”
d) co najmniej jeden worek 80 l na „Szkło”
e) co najmniej jeden worek 60 l na „Bio”


3. Nieruchomości z zabudową wielorodzinną powinny być wyposażone w kontenery lub pojemniki na niesegregowane (zmieszane) i selekcjonowane odpady komunalne o pojemności wynikającej z faktycznych potrzeb, dostosowanej do ilości zamieszkałych na nieruchomości osób, przy uwzględnieniu średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i częstotliwości ich wywozu.


§ 8. 1. Określa się minimalną ilość i pojemność pojemników/worków na odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych, zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne oraz nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, przy uwzględnieniu średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych miesięcznie oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń:

1) dla szkół, przedszkoli, klubu malucha - co najmniej jeden pojemnik 240 l na odpady „Zmieszane”, co najmniej jeden pojemnik 240 l na „Papier”, co najmniej jeden pojemnik 240 l na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej jeden worek 80 l na „Szkło”, co najmniej jeden worek 60 l na „Bio”, przyjmując 12 l odpadów na każdego ucznia, dziecko i zatrudnionego pracownika,
2) dla lokali biurowych i usługowych – co najmniej jeden pojemnik 120 l na odpady „Zmieszane”, co najmniej jeden pojemnik/worek 120 l na „Papier”, co najmniej jeden pojemnik/worek 120 l na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej jeden worek 80 l na „Szkło”, co najmniej jeden worek 60 l na „Bio”, przyjmując 50 litrów odpadów na każdego zatrudnionego,
3) dla lokali gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik 240 l na odpady „Zmieszane”, co najmniej jeden pojemnik 240 l na „Papier”, co najmniej jeden pojemnik 240 l na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej jeden pojemnik 120 l na „Szkło”, co najmniej jeden pojemnik 120 l na „Bio”, przyjmując 60 litrów odpadów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, w tym także na miejsce w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz,
4) dla hoteli oraz nieruchomości o podobnym charakterze, - co najmniej po jednym pojemniku 240 l na odpady „Zmieszane”, na „Papier”, „Metale i tworzywa sztuczne”, na „Szkło” i na „Bio”, przyjmując 80 litrów odpadów na jedno łóżko,
5) dla domów opieki – co najmniej po jednym pojemniku 240 l na odpady „Zmieszane”, na „Papier”, na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej po jednym pojemniku 120 l na „Szkło” i na „Bio”, przyjmując 50 litrów odpadów na jedno łóżko,
6) dla placówek służby zdrowia - co najmniej po jednym pojemniku 120 l na odpady „Zmieszane”, na „Papier”, na „Metale i tworzywa sztuczne”, na „Szkło” i na „Bio”, przyjmując 40 litrów odpadów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej,
7) dla lokali handlowych w tym aptek i lokali pocztowych - co najmniej po jednym pojemniku 120 l na odpady „Zmieszane”, na „Papier”, na „Metale i tworzywa sztuczne”, na „Szkło” i na „Bio”, przyjmując 50 l odpadów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
8) dla cmentarzy –pojemniki dobrane do ilości zbieranych odpadów przyjmując 7000 litrów na 1 ha nieruchomości,
9) dla targowiska – co najmniej jeden pojemnik 7000 l na odpady „Zmieszane”, co najmniej jeden pojemnik 1100 l na „Papier”, co najmniej jeden pojemnik 1100 l na „Metale i tworzywa sztuczne”, co najmniej jeden pojemnik 240 l na „Szkło”, co najmniej jeden pojemnik 1100 l na „Bio”, przyjmując 4 litry na 1 m2 powierzchni całkowitej,
10) dla ogrodów działkowych - co najmniej po jednym pojemniku 1100 l na odpady „Zmieszane”, na „Papier”, na „Metale i tworzywa sztuczne”, na „Szkło” i na „Bio”, przyjmując 20 litrów/ tydzień odpadów na jeden ogródek w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku,

2. Właściciel nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność handlowa umieszcza w punkcie handlowym w miejscu dostępnym dla klientów dodatkowe kosze lub pojemniki na odpady. Dopuszcza się lokalizację koszy lub pojemników przed punktem handlowym pod warunkiem, że zostanie on ustawiony na terenie będącym częścią prowadzonej działalności i w miejscu dostępnym dla klientów.


3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy również właścicieli przewoźnych, sezonowych punktów handlowych i gastronomicznych, z wyjątkiem organizowanych jarmarków i targowisk, podczas których pojemniki zapewnia organizator.


§ 9. Organizatorzy imprezy plenerowej zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości, na której odbywa się impreza w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane selektywnie odpady komunalne o objętości i ilości stosownej do ilości uczestników imprezy, lecz co najmniej w jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdą frakcję odpadów wymienionych w § 4 ust.1 lit a-d oraz zawrzeć umowę z przedsiębiorcą na dostarczenie pojemników, ich opróżnienie i uprzątnięcie.


§ 10. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania oraz gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz;
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony;
4) miejsca czasowego gromadzenia odpadów komunalnych powinny być:
- w miarę możliwości zadaszone i ogrodzone, lub
- jako pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, lub
- jako wyodrębnione pomieszczenia w budynku spełniające odpowiednie wymagania,
5) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody, błota i innych zanieczyszczeń w taki sposób aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby;
6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;
7) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady; usługi te wykonuje nieodpłatnie przedsiębiorca odbierający odpady.


§ 11. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2) na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną i na nieruchomościach niezamieszkałych pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je do odbioru, zgodnie z harmonogramem, przy ciągu ulicznym przed wejście na teren nieruchomości;
3) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady należy przetrzymywać w punktach zbiórki odpadów, zamykanych i zabezpieczonych przed opadami deszczu i śniegu;
4) wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
5) pojemniki (kosze uliczne) na odpady ustawiane w miejscach użyteczności publicznej w szczególności przy chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach na placach zabaw powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla wszystkich użytkowników ww. terenów,
b) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiający ich opróżnianie przez przedsiębiorcę,
c) powinny być rozmieszczone:
- w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej liczby osób co 100 m,
- na skwerach i w parkach oraz terenach użytku publicznego w zależności od natężenia ruchu pieszego,
- na przystankach komunikacji publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty, a jeśli jej nie ma w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,


Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego


§ 12. 1.Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz sposób pozbywanie się odpadów:


1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - dwa razy w miesiącu,
b) zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu,
d) odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku (wiosną i jesienią), bądź na bieżąco w PSZOK;


2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - według faktycznych potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
b) zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - według faktycznych potrzeb jednak nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
c) odpady ulegające biodegradacji - według faktycznych potrzeb jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu w okresie letnim (kwiecień - październik) i jeden raz w tygodniu w okresie jesienno-zimowym (listopad - marzec),
d) odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku (wiosną i jesienią), bądź na bieżąco w PSZOK;


3) pojemniki (kosze uliczne) ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na chodnikach, placach, placach zabaw, przystankach, parkach - co najmniej jeden raz w tygodniu lub według faktycznych potrzeb,


4) z miejsc zgromadzeń publicznych, imprez sportowych i artystycznych, itp. – codziennie lub nie później niż do 24 godzin,


5) z targowiska miejskiego – co najmniej dwa razy w tygodniu.


2. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę; właściciel ma obowiązek wystawić odpowiednio zamknięte i zabezpieczone przed rozsypaniem odpadów worki lub pojemniki przeznaczone do ich zbierania, przy ciągu ulicznym przed posesję do godziny 6.00 dnia odbioru określonego w harmonogramie. Zabrania się wystawiania przed posesję pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wcześniej niż na jeden dzień przed ich odbiorem określonym w harmonogramie.


3. W przypadku, gdy brak jest odpowiedniego dojazdu dla samochodu odbierającego odpady, właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić pojemniki lub worki w miejscu umożliwiającym odbiór tych odpadów przez przedsiębiorcę; mogą to być: najbliższa droga publiczna lub inne najbliższe miejsce znajdujące się w odległości nie większej niż 10 metrów od drogi, z którego odbiór odpadów komunalnych będzie możliwy; dopuszcza się ustawienie pojemnika na chodniku w przypadku, gdy jego lokalizacja nie stwarza zagrożenia bądź uciążliwości dla korzystających z chodnika.


4. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z pojemników zlokalizowanych w punktach zbierania odpadów;


§ 13. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, tak aby nie dopuścić do przepełnienia się zbiorników, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, a także niedopuszczenie do zanieczyszczenia wód podziemnych.


2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż raz na kwartał.


3. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok.


§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani ponosić opłatę na rzecz gminy Bukowno za gospodarowanie odpadów komunalnymi gromadzą i przekazują nieodpłatnie:
1) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, bez dodatkowych opłat, na zasadach wystawki dwa razy w roku (wiosną i jesienią, z wcześniejszym poinformowaniem o terminie zbiórki); odpady wielkogabarytowe wystawiane są bez umieszczania ich w workach i pojemnikach; w okresach czasu między terminami zbiórki odpady te mogą być przez właścicieli nieruchomości przekazywane do PSZOK;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w przeznaczonych do tego celu workach lub kontenerach wypożyczonych odpłatnie od przedsiębiorcy odbierającego odpady na podstawie zawartej z nim umowy;
3) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich, a następnie przekazać je do PSZOK;
4) zużyte baterie elektryczne należy gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, a także w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii; pojemniki opróżniane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub inny upoważniony podmiot; baterie i akumulatory można samodzielnie dostarczyć na PSZOK,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu danej nieruchomości odbierany jest:
a) przez przedsiębiorcę, w ramach umowy z gminą na odbieranie odpadów komunalnych, lub poprzez dostarczenie na PSZOK,
b) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,
c) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; wykaz tych punktów, z adresami, umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie www.umbukowno.pl lub w PSZOK;
6) przeterminowane leki i zużyte termometry rtęciowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach służby zdrowia; pojemniki opróżniane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub inny uprawniony podmiot; można także samodzielnie dostarczyć do PSZOK;
7) chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, należy samodzielnie przekazać do PSZOK;
8) inne odpady niebezpieczne oraz odpady tekstyliów i odzieży znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych należy dostarczać do PSZOK;
9)odpady pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie nadające się do
kompostowania należy przekazywać przedsiębiorcy na zasadzie odrębnego płatnego
zlecenia (właściciel nieruchomości wcześniej zamawia pojemnik za dodatkową opłatą),


§ 15. 1. Odpady o których mowa w § 14, których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym będą przyjmowane w PSZOK po okazaniu przez właściciela nieruchomości dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie w Bukownie lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Bukowno.


2. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


§ 16. 1. Odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 zebrane z części nieruchomości niezamieszkałej, zlokalizowanej na nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, będą przyjmowane odpłatnie w PSZOK , bądź przez przedsiębiorców na podstawie umów lub zleceń.


2. Z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – odpady te powinny być odbierane przez przedsiębiorców na podstawie umów lub zleceń.


§ 17. Odpady pochodzące z dzikich wysypisk, koszy ulicznych, cmentarza komunalnego, odpady zielone z zieleni miejskiej, terenów parków i targowiska miejskiego przekazywane są do przedsiębiorcy na koszt gminy.


Rozdział 5
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami


§ 18. 1. Przyjmuje się następujące cele w zakresie gospodarki odpadami z wybranych gałęzi gospodarki zawarte w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego:
1) Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku, unieszkodliwianie),
2) Osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów komunalnych - do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych,
3) Redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.
4) Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 5) Dążenie do zagospodarowywania na terenach z zabudową jednorodzinną bioodpadów we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych,
6) Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.


2. Dla zrealizowania celów określonych w ust.1, w Gminie Bukowno prowadzi się edukację ekologiczną polegającą na podejmowaniu działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu m.in.:
a) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji (ze szczególnym podkreśleniem
należytego, tj. racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych, aby
zapobiegać marnotrawieniu żywności),
b) promowanie wykorzystania odpadów ulegających biodegradacji u źródła np. przez
ich kompostowanie,
c) wdrażanie programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, wytwarzanie
dobrych nawyków selektywnego zbierania odpadów, ograniczania ich ilości oraz
ponownego użytkowania, wzbudzanie odpowiedzialności za środowisko naturalne (ekologiczna społeczna odpowiedzialność),
d) propagowanie informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami poprzez stronę internetową, poprzez ulotki, prasę lokalną.


Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.


2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie, w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.


3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.


4. Zaleca się, aby w miejscu publicznym psy były wyprowadzane na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy powinno następować pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co jest uzasadnione uniknięciem odpowiedzialności z art. 431 kodeksu cywilnego oraz przestrzegania zakazów wskazanych w ustawie o ochronie zwierząt z zastrzeżeniem ust 5.

5. Obowiązek nakładania kagańca dotyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu — z zastrzeżeniem, że w przypadku psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców wprowadza się określone wyjątki dotyczące:
1) osobników, u których występują przeciwwskazania zdrowotne — stwierdzone przez lekarza weterynarii i potwierdzone wpisem w książeczce zdrowia psa lub odrębnym zaświadczeniem;
2) do 6 miesiąca życia — jeśli ich cechy osobnicze na to pozwalają.


6. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne.


Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej


§ 20. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie wielorodzinnej.


2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, na których znajdują się: samorządowe jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej, ujęcia wody pitnej i budynki wielorodzinne, zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na nieruchomościach położonych w odległości nie mniejszej niż 50 m od ww. budynków pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 3.


3. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej może być prowadzony chów drobiu i królików przy zachowaniu następujących warunków:
1) odległość granicy wybiegu lub ustawionych klatek od otworów okiennych sąsiednich budynków mieszkalnych nie może być mniejsza niż 25 m,
2) ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich i osób na chodnikach, drogach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
3) powinny być zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie dla zwierząt,
4) chów nie będzie powodował wobec osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór lub hałas,
5) powinny być przestrzegane obowiązujące przepisy weterynaryjne i sanitarno- epidemiologiczne,
6) należy zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem.


Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania


§ 21. 1. Obszarem podlegającym deratyzacji wyznacza się obszary:
a) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
b) zabudowane budynkami użyteczności publicznej,
c) nieruchomości, na których prowadzone są usługi gastronomiczne lub sprzedaż artykułów żywnościowych.


2. Deratyzację należy przeprowadzić :
a) w terminie wiosennym – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
b) w terminie jesiennym – od dnia 1 września do dnia 30 września.

3. Deratyzację należy przeprowadzić niezwłocznie na nieruchomości, na której stwierdzono wystąpienie zaszczurzenia.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 22. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta Bukowno poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie i Policji.


2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega sankcjom określonym w ustawie.