Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BUKOWNIE

ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

Tel. (32) 6261 828


 

Rozpatrywanie wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego.


Udzielanie informacji nt. możliwości i dostępności leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.Punkt Terapeutyczny – w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie


Udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz członków ich rodzin, indywidualne i grupowe programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień.Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.Świetlica Środowiskowa – w budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie


Placówka wsparcia dziennego skierowaną głównie do dzieci w wieku 6 – 18 lat. Praca placówki ukierunkowana jest na pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji, nauce własnej, utrwalaniu wiedzy przyswojonej w szkole. Ponadto prowadzi szereg różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, m. in. zajęcia plastyczne, sportowe, edukacyjno – wychowawcze, integracyjne, profilaktyczne, relaksacyjne, kulinarne itp. Ponadto współpracuje z rodzinami wychowanków celem wzmocnienia ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.ZAPRASZAMY PO BEZPŁATNĄ POMOC