Kalendarz ikona

|

Zakochaj się w Bukownie

Targowisko "Mój Rynek"

Załącznik do Uchwały Nr XV/84/2019
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.


POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE TARGOWISKA


§ 1. 1. Ogólnodostępne, całoroczne targowisko "Mój Rynek" położone jest przy ul. Zwycięstwa w Bukownie na działkach o numerach i powierzchniach:


277/130 o powierzchni 1779 m2,
277/131 o powierzchni 1912 m2 ,
277/132 o powierzchni 163 m2,
277/45 o powierzchni 586 m2
i o łącznej powierzchni 4 440 m2.

2. Ogólna powierzchnia handlowa targowiska określonego w ust. 1 wynosi 1434 m2.


§ 2. Targowisko obejmuje:


1. Wydzielone stanowiska do handlu pod zadaszeniem o pow. 490 m2  w ilości 42 szt.

2. Dwa pawilony handlowo-usługowe z lokalami o numerach i powierzchniach:


1) W pawilonie handlowo-usługowym Nr 1:
a) lokal nr 1 o powierzchni 15,41 m2
b) lokal nr 2 o powierzchni 31,63 m2
c) lokal nr 3 o powierzchni 15,49 m2
d) lokal nr 4 o powierzchni 15,51 m2
e) lokal Nr 5 o powierzchni 31,63 m2
f) lokal nr 6 o powierzchni 15,41 m2
g) pomieszczenie administracyjne zarządzającego targowiskiem wraz z aneksem socjalnym i toaletą o powierzchni 15,47 m2
h) sanitariaty ogólnodostępne o powierzchni 14,24 m2
2) W pawilonie handlowo-usługowym Nr 2:
a) lokal nr 1 o powierzchni 35,44 m2
b) lokal nr 2 o powierzchni 17,23 m2
c) lokal nr 3 o powierzchni 17,14 m2
d) lokal nr 4 o powierzchni 53,10 m2
e) lokal nr 5 o powierzchni 17,14 m2
f) lokal nr 6 o powierzchni 17,23 m2
g) lokal nr 7 o powierzchni 35,44 m2
3) Budynek handlowy z wynajętymi lokalami użytkowymi.

3. Odpowiednio oznakowane miejsca w południowej części targowiska o powierzchni 210 m2 z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej pod handel z samochodów.


4. Odpowiednio oznakowane właściwymi znakami drogowymi ciągi komunikacyjne.


5. Trawniki na gruncie rodzimym.


ZASADY OGÓLNE


§ 3. 1. Właścicielem targowiska „Mój Rynek” jest Gmina Bukowno.


2. Targowisko jest zarządzane przez zarządcę w imieniu Gminy Bukowno, na podstawie odrębnych przepisów.


§ 4. Handel na targowisku odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.


§ 5. 1. Targowisko jest czynne w poniedziałki i środy od godz. 6.30 do godz.12.00, a w pozostałe dni tygodnia (oprócz niedziel i świąt) od godz. 6.30 do godz. 14.00.


2. Godziny zakończenia sprzedaży określone w ust. 1, oznaczają, że kupujący są obowiązani do tych godzin opuścić teren targowiska.


3. Zasady określone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą imprez okazjonalnych oraz najmu lokali w pawilonach handlowo-usługowych określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f, pkt 2 oraz budynku handlowego określonego w § 2 ust. 3.


§ 6. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na podstawie opłaty targowej w postaci pokwitowania wg wzoru ustalonego przez zarządzającego targowiskiem uiszczonej w dniu sprzedaży lub na podstawie umowy najmu.


2. Uprawnionym do pobierania opłaty targowej jest zarządzający targowiskiem, wyznaczony odrębnymi przepisami, jako inkasent.


3. Rolnikiem, o którym mowa w ust.1 jest rolnik w rozumieniu § 4 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.07.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


4. Na potrzeby Regulaminu targowiska ustala się, że dokumentami potwierdzającymi status rolnika są łącznie przedłożone zarządzającemu targowiskiem oświadczenie osoby, że posiada status rolnika – wg wzoru oświadczenia przekazanego przez zarządzającego targowiskiem wraz z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającym złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników.


5. Ważność zaświadczeń, o których mowa w ust. 4 ustala się na okres 1 roku od daty ich wydania.


6. Zarządzający targowiskiem jest uprawniony do weryfikacji statusu rolnika.


7. Na targowisku mogą być organizowane imprezy okazjonalne.


WYZNACZANIE MIEJSC HANDLOWYCH


§ 7. Wszystkie stanowiska do handlu określone w § 2 ust. 1 i ust. 3 oraz lokale w pawilonach handlowo-usługowych określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 są wyraźnie i trwale oznakowane numerami porządkowymi.


§ 8. Stanowiska do handlu są udostępniane przez pracownika zarządzającego placem targowym.


§ 9. 1. Lokale w pawilonach handlowo-usługowych określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 udostępniane są na odrębnych zasadach z uwzględnieniem warunków i zasad niniejszego regulaminu.


2. Lokale użytkowe w budynku handlowym określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 wynajmowane są na podstawie przepisów Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 19 lipca 2012 r. pod poz. 3514 ze zmianami: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 7108 z dnia 9 grudnia 2013 r., poz. 4189 z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 7764 z dnia 16 listopada 2018 r.


PROWADZENIE HANDLU


§ 10. 1. Targowisko przeznaczone jest w pierwszej kolejności pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych przez rolników określonych w § 6 ust. 3, w tym na oznakowanej powierzchni 190 m2 pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, co stanowi 13,25% powierzchni handlowej.


2. Zajmowanie stanowisk do handlu odbywa się wg wskazówek i za zgodą pracownika zarządzającego targowiskiem.


3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.


4. Czynności związane z dostawą i usunięciem towarów na potrzeby sprzedających na terenie targowiska powinny być dokonane w ciągu pół godziny przed i po czasie określonym w § 5 ust. 1.


5. Zabrania się ustawiania towarów na ciągach komunikacyjnych, miejscach wyznaczonych do parkowania i trawnikach na gruncie rodzimym.


6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem:

1) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,
2) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,
3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych,
4) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,
5) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,
6) zwierząt,
7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

§ 11. 1. W związku z uzyskaniem przez Gminę Bukowno wsparcia finansowego na przebudowę targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie 25 % niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.


2. Szczegółowe zasady wynajmu powierzchni handlowej, o której mowa w ust. 1 dla rolników oraz pozostałych uprawnionych określonych § 6 ust. 1 ustala Burmistrz Miasta Bukowno i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


3. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 rozumie się powierzchnię pawilonów handlowo-usługowych z lokali określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2.


PRZEPISY PORZĄDKOWE


§ 12. 1. Sprzedający, kupujący oraz inne osoby korzystające z targowiska powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w sprzedaży i zakupie.


2. Wszystkie towary mogą być wystawione przez sprzedających tylko w granicach zajętego i opłaconego placu bądź obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.


3. Towary mogą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich stanowisk do handlu lub obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.


4. Prowadzący handel określeni w § 6 ust. 1 zobowiązani są do zachowania dowodów opłaty targowej do chwili opuszczenia targowiska i ich okazania na żądanie osób uprawnionych.


§ 13. Na targowisku zabrania się:


1) wprowadzania psów ( nie dotyczy psów przewodników),

2) prowadzenia gier hazardowych i losowych,

3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

4) samowolnej zmiany usytuowania stanowiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży osobom trzecim,

5) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska.

§ 14. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:


1) przestrzegania Regulaminu targowiska,

2) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów w miejsca wyznaczone na terenie targowiska przystosowane do tych celów.

§ 15. Zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku przez sprzedających lub kupujących.


PRZEPISY KOŃCOWE


§ 16. Kontrolę bezpośrednią nad przestrzeganiem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem sprawuje zarządzający targowiskiem.


§ 17. Książkę kontroli przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych pracownik zarządzającego targowiskiem.


§ 18. Skargi w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmowane są przez zarządzającego targowiskiem.


§ 19. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

Załącznik do Uchwały Nr LV/323/2022
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 1 lutego 2022 r.Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.


§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska "Mój Rynek" położonego przy ul. Zwycięstwa w Bukownie na działkach nr ew. 277/130, 277/131, 277/132, 277/45.

 

2. Właścicielem targowiska jest Gmina Bukowno, a Zarządcą w imieniu Gminy jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 

3. Targowisko jest czynne w piątki i soboty od godz. 6:30 do godziny 14:00.
 

4. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu w piątki i soboty zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników i ich domowników w rozumieniu ustawy.
 

5. Na targowisku, o którym mowa w § 1 uchwały – bez opłaty targowej mogą być sprzedawane w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, o których mowa w § 1 uchwały oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.


§ 2. 1 Handel o którym mowa w uchwale może odbywać się na stanowiskach strefy oznakowanej o powierzchni 190 m2 pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, co stanowi 13,25% powierzchni handlowej – stoły pod zadaszeniem.


2. Spośród istniejących stanowisk rezerwuje się do sprzedaży, o której mowa w uchwale, do 30 % stanowisk.


3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.


§ 3. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu z zachowaniem linii "krańcowych" stanowisk i ciągów komunikacyjnych.


§ 4. 1. Uprawnienie do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i ich domownicy.


2. Uprawnieni są zobowiązani w szczególności do:


1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zgodnie z § 5 nin. regulaminu lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników;


2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;


3) przestrzegania regulaminu targowiska;


4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowy.


§ 5. Ustala się, że dokumentami potwierdzającym status rolnika są łącznie przedłożone zarządzającemu targowiskiem oświadczenie osoby, że posiada status rolnika - wg wzoru oświadczenia przekazanego przez zarządzającego targowiskiem wraz z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającym złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednio dla rolników.


§ 6. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów.


§ 7. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.


2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie targowiska.


§ 8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska.
Od 17 lutego 2022 r. w piątki i soboty rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty na targowisku w Bukownie bez opłaty targowej.

 

17 lutego 2022 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie Nr LV/323/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego handlu. To efekt przyjętej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.


Celem nowych przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy samorząd udostępniałaby miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty. Przepisy regulują, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały, a rolnicy są wówczas zwolnieni od opłaty targowej.


Regulacja ma na celu m.in. "zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikację kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych".


Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.


Uchwała Nr LV/323/2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, Rok: 2022, poz. 869).