Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i/lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i / lub krzewów

(dot. osób fizycznych, w związku z celem niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej)
Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew /krzewów


Załączniki:


1) rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;


2) pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości);


3) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów;


4) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;


Opłaty:

Brak opłat


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony środowiska i Rolnictwa (ŚR) pokój nr. 23

Nr telefonu: 32 62 61 825


Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek, środa, czwartek, piątek 7.00– 15.00


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.


Forma załatwienia:

Brak stanowiska oznaczający zgodę, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów.


Podstawa prawna:

Art. 83a ust. 1, art. 83f ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 83, 83a-f, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bukowno. Dokumenty składa się w Elektronicznym Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przed upływem 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Uwagi:

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.


2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


3. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.


4. W przypadku, gdy posiadaczami nieruchomości jest więcej niż jedna osoba, wymagany jest podpis pod wnioskiem wszystkich posiadaczy.


5. W przypadku działania przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 §3 Kpa odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.


6.Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie dotyczy drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


7. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.


8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


9. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


10. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.


11. Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,


12. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

b) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,

c) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,

d) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.


13. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu