Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Stypendia szkolne

Do 15 września br., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października br., należy pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.


Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) przysługuje:

 

• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 
• Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku  nauki.
 
• Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku  nauki.


Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta Bukowno znajdujący się w trudnej   sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł netto, (art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

• rodzic/ prawny opiekun,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły.


Termin składania wniosków:

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami  potwierdzającymi uzyskany dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć w terminie:

 
• do 15 września dla uczniów szkół,
do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.


Stypendium szkolne nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Bukowno.


Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie (pokój nr 13) i złożyć w Elektronicznym Biurze Podawczym (parter, pok. Nr 2).


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 626 18 28.