Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych należących do Gminy Bukowno

Zarządzenie nr 2568/2024

Burmistrza Miasta Bukowno

z dnia 30.01.2024 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych należących do Gminy Bukowno.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)


zarządza się co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych należących do Gminy Bukowno zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy za grunt przeznaczony na cele inne niżokreślone w załączniku określa każdorazowo Burmistrz Miasta Bukowno.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Bukowno.


§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 1986/2023 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 19.01.2023 r .


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2024 r.Załącznik do Zarządzenia nr 2568/2024

Burmistrza Miasta Bukowno

z dnia 30.01.2024 r.


L.p.

Cel najmu/dzierżawy

Stawka czynszu netto (zł)

Jednostka pow./okres

1.

Tereny zieleni, ogródki przydomowe

5,68

m2/rok

2.

Tereny nadrzeczne

ul. Kościuszki, ul. Reymonta

3,61

m2/rok

3.

Handel i usługi (poza placem targowym)

Dla umów zawieranych na okres do 6 dni

51,39

Stawka za dobę, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia

nie przekracza 20 m2

58,73

Stawka za dobę, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia

przekracza 20 m2

4.

Handel i usługi (poza placem targowym)

dla umów zawieranych

na okres od jednego tygodnia

nieprzekraczający 3 miesięcy

192,51

Stawka za tydzień, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia

nie przekracza 20 m2

+ 3,19 zł za każdy następny rozpoczęty m2

51,39

Stawka za każdy następny rozpoczęty tydzień, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia nie przekracza 20 m2

+ 1,38 zł za każdy następny rozpoczęty m2

5.

Handel i usługi w branżach mogących wspomagać i aktywizować osoby starsze
i osoby z niepełnosprawnościami (poza placem targowym) dla umów zawieranych na okres od jednego tygodnia nieprzekraczający 3 miesięcy

19,12

Stawka za tydzień, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia nie przekracza 20m2

+ 0,63 zł za każdy następny rozpoczęty m2

5,10

Stawka za każdy następny rozpoczęty tydzień, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia nie przekracza 20 m2

+ 0,63 zł za każdy następny rozpoczęty m2

6.

Handel i usługi (poza placem targowym)

dla umów zawieranych

na okres powyżej 3 miesięcy

4,30

m2/miesiąc

7.

Handel i usługi w branżach mogących wspomagać i aktywizować osoby starsze
i osoby z niepełnosprawnościami (poza placem targowym) dla umów zawieranych na okres powyżej 3 miesięcy

0,63

m2/miesiąc

8.

Działalność gospodarcza

inna niż handel i usługi

13,30

m2/rok

9.

Grunty pod garażami

(trwale związanymi oraz przenośnymi)

12,54

m2/rok

10.

Uprawy rolne, użytki zielone

0,62

m2/rok

11.

Parkingi i place manewrowe

2,91

m2/miesiąc

12

Parkingi dla obsługi punktów

handlowo-usługowych

3,61

m2/miesiąc

13.

Dojazdy, przejazdy i przejścia

0,77

m2/miesiąc

14.

Wesołe miasteczka, flipery, strzelnice (poza terenem MOSIR)

72,29

Stawka za dobę, w przypadku gdy wynajmowana powierzchnia nie przekracza30 m2

+ 3,19 zł za każdy następny rozpoczęty m2

15.

Reklamy

1,53

m2 powierzchni tablicy reklamowej/doba

16.

Teren „Karier” przy ul. Puza

581,69

Stawka za dobę

17.

Teren „Karier” przy ul. Puza

2 908,40

Stawka za miesiąc

18.

Teren pod czasowe składowanie materiałów

102,91

Stawka za miesiąc przypadku gdy wynajmowana powierzchnia nie przekracza20 m2

+ 3,19 zł za każdy następny rozpoczęty m2

19.

Czasowe zajęcie nieruchomości na cele budowlane

0,77

m2 /doba,

jednak nie mniej niż 80,29 zł


Każdy rozpoczęty metr kwadratowy (m2) uważa się jako pełny.