Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

29°C

Zakochaj się w Bukownie

Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie

Logo B4B


The Business Activity Zone in Bukowno

Wirtschaftszone in BukownoBukowno to miasto leżące na południu Polski, w północno-zachodniej części województwa małopolskiego i administracyjnie przynależy do powiatu olkuskiego. Miasto, o charakterze przemysłowym, zlokalizowane jest pomiędzy dwoma wielkimi ośrodkami gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi, tj. aglomeracją krakowską i katowicką, w odległości ok. 40 km od każdej z nich. Dzięki takiemu położeniu Bukowno ma łatwy dostęp do portów lotniczych w Krakowie-Balicach (w odległości 50 km) i w Katowicach-Pyrzowicach (w odległości 48 km).


Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) leży w północnej części Miasta na styku z Gminą Bolesław, w sąsiedztwie kompleksu przemysłowego Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Od strony południowej teren ten graniczy z pasem ochronnym strefy mieszkaniowej, a od zachodu z obszarem nieużytków, a następnie zabudową mieszkaniową osiedla Wodąca. Od strony wschodniej SAG przylega do ul. Kolejowej, posiadającej status drogi powiatowej. Z tej drogi realizowana jest dostępność komunikacyjna Strefy. Cały obszar skomunikowany jest z drogą krajową nr 94 (połączenie przez miejscowość Bolesław w odległości 5 km od SAG) oraz z autostradą A4 (przez Dąbrowę Górniczą – 25 km lub Jaworzno – 34km). Od węzła kolejowego w Bukownie dzieli SAG odległość 2 km. Węzeł ten tworzy linia kolejowa relacji Katowice-Kielce oraz linia kolejowa szerokotorowa LHS od granicy z Ukrainą do oddalonego od SAG o 5 km terminala przeładunkowego w Sławkowie.
Strefa obejmuje obszar 34,5 ha terenów poprzemysłowych o lekkim spadku w kierunku południowym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są one dla lokalizacji obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Ograniczenia dla lokowania poszczególnych rodzajów inwestycji mogą wynikać jedynie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów programów unijnych.


Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 15 mln zł teren został w całości uzbrojony. Uzbrojenie obejmuje budowę dróg wewnętrznych o dł. ok. 2,5 km wraz z placami i parkingami o pow. ok. 5181 m2, budowę wodo­ciągu o dł. ok. 2,4 km, sieć kanaliza­cji sanitarnej i opadowej – dł. 2,6 km oraz rurociągi dla sieci teletech­nicznej na dł. 2 km. Zasilanie w energię elektryczną oraz gaz jest możliwe w ramach indywidualnych umów z dostawcami poszczegól­nych mediów z istniejących w pobli­żu strefy przyłączy.


W 2010 roku Miasto Bukowno podjęło skuteczne starania o utworzenie na terenie SAG podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obejmuje ona teren ok. 10ha. Zasady prowadzenia działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) muszą być zgodne z unormowaniami ustawowymi w tym zakresie.


Działalność w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiąże się z możliwością korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej, jednak swoje inwestycje mogą w SSE prowadzić tylko przedsiębiorcy posiadający zezwolenie. Ulokowane mogą w niej zostać wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo (m.in. alkohol, produkcja stali, produkcja wyrobów tytoniowych). Zezwolenie mogą też uzyskać niektóre firmy z sektora usług m.in. z zakresu usług informatycznych, badawczo-rozwojowych, rachunkowości i kontroli ksiąg, badań i analiz technicznych


Pomoc publiczna z tytułu inwestycji w SSE ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Małe firmy otrzymują 55% poziom tej pomocy, średnie 45%, a duże firmy 35% pomocy publicznej. Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria:


  1. zainwestują na terenie Strefy minimum 100 000 EURO
  2. prowadzona przez nich działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcie pomocą publiczną.

Istnieją dwa sposoby wyliczania pomocy publicznej:


  • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
     
    lub
     
  • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Realizacja Strefy Aktywności Gospodarczej stworzyła sprzyjające warunki dla lokowania inwestycji na kompleksowo przygotowanym terenie oraz rozwijania nowych rodzajów działalności gospodarczej. Wpłynęła także na poprawę jakości kapitału ludzkiego i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Bukowno.


W chwili obecnej działalność gospodarczą w Strefie Aktywności Gospodarczej rozpoczęły już firmy ASMKO oraz ASMKO-bis oraz Izo-Mal.


Informacje związane z ofertą Strefy Aktywności Gospodarczej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, tel. +48 32 62 61 848, mail: nieruchomosci@umbukowno.pl oraz na stronie internetowej Miasta www.umbukowno.pl.


Galeria zdjęć