Kalendarz ikona

|

Pogoda ikona

19°C

Zakochaj się w Bukownie

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów
Wymagane dokumenty:


1) rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;


2) projekt planu:

a. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b. przesadzenia drzewa lub krzewu -jeżeli nasadzenia lub przesadzenia są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;


3) w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 §3 Kpa odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa*.


4) zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów;


5) oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;


6) oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody;*


7) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;


8) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;


Opłaty:

Brak opłat


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony środowiska i Rolnictwa (ŚR) pokój nr. 23

Nr telefonu: 32 62 61 825


Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek, środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni lub w ciągu 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia po oględzinach zezwolić albo wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę.


Podstawa prawna:

Art. 83, 83a-f, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bukowno. Dokumenty składa się w Elektronicznym Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przed upływem 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Uwagi:

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.


2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


3. W przypadku działania przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 §3 Kpa odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.


4. W przypadku usunięcia drzewa bez uzyskania zezwolenia lub przed dniem, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew stała się ostateczna, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa.


5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.