OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Bukowno

z dnia 8 lipca 2024 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania nr 3 i nr 10, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych nr 3 i nr 10 oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Bukownie zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.:


Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

3

Bukowno: ul. 1 Maja 1 - 75, ul. 1 Maja 77 - 117 (nieparzyste), ul. Bukowa, ul. Długa, ul. Ignacego Krasickiego, ul. ks. Bolesława Zelka, ul. Młyńska, ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Spacerowa, ul. Polis, ul. Dworcowa, ul. Karola Miarki, ul. Mostowa, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Skwer, ul. Juliusza SłowackiegoBasen Rekreacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. ks. Bolesława Zelka 30A, 32-332 Bukowno


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Dom Seniora " Leśna Polana" w Bukownie

Dom Seniora "Leśna Polana" w Bukownie, ul. Długa 2, 32-332 Bukowno


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Bukowno najpóźniej do dnia 26 lipca 2024 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 4 sierpnia 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Marcin COCKIEWICZ