Burmistrz Miasta Bukowno


Informuje o możliwości wynajęcia lokalu nr 6 o powierzchni 15,41 m2, położonego w pawilonie handlowo-usługowym Nr 1 znajdującym się na targowisku "Mój Rynek" w Bukownie:


Miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni handlowej wynosi:


  • 14,17 zł + 23% podatku VAT,
  • dla rolnika  10,62 zł+ 23% podatku VAT.

Dokumentami potwierdzającymi status rolnika jest zaświadczenie właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające objęcie danej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczenie właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzające złożenie przez daną osobę  wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników.


Targowisko przeznaczone jest w pierwszej kolejności pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego przez rolników. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą w/w produktów dopuszczalna jest możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.


Oferty na najem w/w wolnej powierzchni handlowej należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie przy ul. Leśna 7B od dnia 02.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. w godzinach pracy pon. – pt od 6.00 do 14.00.


W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na wynajem przedmiotowego lokalu decyduje data i godzina złożenia oferty. Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski