Warszawa, 4 czerwca 2024 r.

GCG.070.85.2024


OSTRZEŻENIE O ZAGROŻENIU OSUWISKOWYM PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
nr 1/2024


W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru południowych części województwa śląskiego i małopolskiego.


Państwowa Służba Geologiczna (PSG) – Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku z trwającymi od kilku dni w południowej Polsce intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy to przede wszystkich obszarów, na których suma opadów w okresie 7 dni osiąga wartości 150 mm na metr kwadratowy lub więcej. Lokalnie zanotowano już takie opady na południu województwa śląskiego. Wg. danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – PIB opady takie zanotowano już w rejonach Bielska Białej. Sumaryczny opad deszczu(7 ostatnich dni) wynosi już w Wapienicy 164,2 mm, a w Bielsku Białej 159,4 mm.


Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (IMGW-PIB) na Śląsku i w Małopolsce można spodziewać się kolejnych opadów deszczu, co spowoduje, że w niektórych miejscach, zwłaszcza województwa śląskiego sumy opadów przekroczą 200 mm. Na pozostałym obszarze południowych części województw śląskiego i małopolskiego sumy opadowe mogą przekroczyć 100 mm. IMGW-PIB wydało już dla tych rejonów kraju ostrzeżenie trzeciego stopnia.


Charakter opadu z jakim mamy w ostatnich dniach do czynienia wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność stoków. W przypadku gdy sumy opadów w ciągu 7 dni przekroczą 200 mm, może dojść do uaktywnienia się osuwisk zwietrzelinowych i skalno-zwietrzelinowych, natomiast w przypadku
przekroczenia już 100 mm do osuwisk płytszych zwietrzelinowych. Osunięcia mogą być bardzo dynamiczne, jak i bardzo powolne. Oba przypadki mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i powodować straty materialne.


PSG zaleca zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi, pojawianiu się szczelin w gruncie, nagłej ucieczce wód w studniach, spękań obiektów budowlanych itp. Procesy osuwiskowe mogą występować z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach.


Najbardziej narażone są obszary, które objęte były ruchami masowymi w przeszłości.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (PIG-PIB) w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzi inwentaryzację osuwisk w Polsce. Z lokalizacją dotychczas rozpoznanych osuwisk można zapoznać się za pośrednictwem internetowej aplikacji SOPO.


mapa.osuwiska.pgi.gov.pl


W przypadku pojawienia się niepokojących przejawów ruchów masowych ziemi, powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do PIG – PIB telefonicznie:


Telefon: 12 290 1385
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:


osuwiska.interwencje@pgi.gov.pl


Inne dane kontaktowe:


dr Tomasz Wojciechowski
Kierownik Centrum Geozagrożeń
tel.: 12 290 13 90 tel. kom.: 783 834 013

tomasz.wojciechowski@pgi.gov.pl


dr Paweł Kwecko
Zastępca Kierownika Centrum Geozagrożeń
tel.: 22 459 25 22 tel. kom.: 512 536 490
pawel.kwecko@pgi.gov.pl


prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
Dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego