URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE

UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

¼ ETATU
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak kar za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożony w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • posiadanie uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych - za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
    • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego
    • gdzie realizację czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 615 z późn.zm.),
    • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz.623),

f) nieposzlakowana opinia,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


2. Doświadczenie zawodowe:

2-letni staż pracy w oparciu o umowę o pracę na stanowisku Audytor Wewnętrzny w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, (urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego).


3. Umiejętności zawodowe:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych,

b) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28),

c) znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Finansów z 2009, Nr 15, poz. 84).


4. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz,

b) samodzielność i konsekwencja w realizacji zadań,

c) umiejętności komunikatywne, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i punktualność,

d) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie,

e) zaangażowanie i odporność na stres,

f) dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej podstawowym korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.


5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne:

a) prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym,

b) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny,

c) sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,

d) realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego, w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta,

e) przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego,

f) współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

g) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza Miasta lub z własnej inicjatywy.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze,

b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16, wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – pochylnia, w budynku znajduje się schodołaz oraz winda umożliwiające wejście lub wjazd na parter budynku, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiającą wjazd na wyższe piętra,

c) praca w pozycji siedzącej,

d) praca przy komputerze oraz przy innych urządzeniach.


7. Odpowiedzialność pracownika:

Pracownik jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przygotowywanych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych zadań.


8. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,

c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie,

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

i) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,

k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą na adres:


Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32- 332 Bukowno

 

w terminie do dnia 17.06.2024 r., do godziny 16:00.


O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.


Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 2,01 %.

 


Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Marcin CockiewiczZałączniki: